Zarząd Powiatu w Nidzicy

 

działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057.) rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) oraz Uchwały XXII/150/2020 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

 1. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

 

Zadanie Nr 1 – Program Stypendialny – skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych        – dotacja w formie wsparcia. Przewidywana kwota dotacji w 2021 roku wynosi do 10 000 zł

 

 II. Zasady przyznawania dotacji:

 

 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, prowadzących działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057)
 3. Zakres zadań przewidziany do realizacji w 2021 roku został określony w Programie współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  na 2018 rok
 4. Wysokość środków, które Powiat Nidzicki przeznacza na dofinansowanie zadań publicznych została zapisana w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Powiatu z dnia
  23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2021.
 5. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę na to samo zadanie.
  Dofinansowanie nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania. W ramach konkursu dopuszczalny jest każdy rodzaj wkładu własnego tj. finansowy i niefinansowy.
 6. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
 7. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji w 2021 roku zadań zgłoszonych do konkursu ofert rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i upływa z dniem określonym w umowie dotacji nie później niż do dnia
  30 listopada 2021 roku.
 2. Kwota przyznanej dotacji może zostać przeznaczona na cele bezpośrednio związane
  z realizowanym zadaniem tj. na:

nagrody rzeczowe

honoraria i wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia,

zakup materiałów niezbędnych dla wykonania zadania,

wynajem elementów technicznych niezbędnych dla wykonania zadania (np. nagłośnienie,   oświetlenie itd.),

usługi transportowe,

koszty promocji przedsięwzięcia,

wyżywienie dla uczestników nie pobierających wynagrodzenia,

zakwaterowanie dla uczestników nie pobierających wynagrodzenia,

wynajem obiektów i sprzętu (z wyjątkiem kosztów wynajmu własnych lub dzierżawionych),

obsługa sędziowska, medyczna, techniczna,

inne wydatki związane wyłącznie z realizacją zadania.

 1. Dotacja nie będzie udzielana na:

dotowanie przedsięwzięć, które dofinansowane są z budżetu Powiatu Nidzickiego lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczegółowych,

zakupy inwestycyjne i remonty niebędące integralną częścią realizowanego zadania,

pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,

budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

działalność gospodarczą,

udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

działalność polityczną lub religijną.

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na drukach zgodnych
  z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)
 2. Formularze ofert są do pobrania na stronie internetowej http://bip.powiatnidzicki.pl/280/Konkursy_ofert/ lub w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, pokój nr 42 II piętro.
 3. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nidzicy
  Traugutta 23, I piętro pokój nr 33 lub przesłać pocztą na powyższy adres do dnia
  7 kwietnia 2021 r. do godziny 1530 w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Wymagane dokumenty:

prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,

Uwaga: Ofertę powinny podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, ujęte w odpowiednim rejestrze. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów, upoważnienia powinny być dołączone do oferty.

 

 1. W przypadku składania więcej niż jednej oferty, w/w dokumenty należy złożyć
  w jednym komplecie, wskazując w pozostałych ofertach tę ofertę. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Podanie nieprawdziwych danych, lub wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, skutkuje 3-letnim brakiem możliwości otrzymania dotacji, licząc od dnia stwierdzenia w/w nieprawidłowości.

 

 V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

 1. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu w Nidzicy.
 2. Przy rozpatrywaniu ofert bierze się pod uwagę:
 • ocenę możliwości realizacji zadania publicznego,
 • ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
 • w przypadku wsparcia i dofinansowania realizacji zadania, ocenę planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 • ocenę planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy
  i pracy społecznej członków,
 • analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Decyzję o przyznaniu dotacji w formie uchwały podejmuje Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Decyzja Zarządu jest ostateczna, nie przysługuje odwołanie.
 3. Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.
 4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej. Wzór umowy określa załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)
 5. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania. Wzór sprawozdania stanowi załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 6. O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie. Ogłoszenie zostanie ponadto zamieszczone w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

 VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaj i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2021 nie zrealizowano zadania publicznego tego samego rodzaju.

Dotacje na realizację podobnych zadań w 2020 r.:

1) w zakresie nauka, edukacja, oświata i wychowanie, zadanie pod nazwą:

a) Program stypendialny- skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Nidzicki Fundusz Lokalny, dotacja w wysokości 10 000 zł.

wzor_oferty_2021.doc

wzor_sprawozdania_2021.doc

wzór_umowy_2021.docx