Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nowe nabory do programów pn. "Groby i cmentarze wojenne w kraju" oraz "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju" na rok 2021.

Programy Ministra Programy MKiDN mają na celu dofinansowanie zadań z zakresu kultury o charakterze projektowym, z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów. Skierowane są do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, instytucji filmowych, szkół i uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych. Osoby fizyczne nie są uprawnione do składania wniosków, poza jednym programem – Ochrona zabytków.

Zapraszamy na stronę:

https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2021