13 marca 2021 roku zakończyła się kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nidzicy. Z tej okazji Starosta Marcin Paliński w obecności Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Aleksandry Nowogórskiej złożył na ręce Przewodniczącego Rady Lecha Brzozowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Piotra Miecznikowskiego podziękowania za owocną współpracę, cenne wskazówki i wsparcie w prowadzeniu lokalnej polityki rynku pracy. - Dzięki dobrze prowadzonej promocji zatrudnienia możemy efektywnie łagodzić skutki bezrobocia oraz aktywizować zawodowo naszą lokalną społeczność. Dziękuję za wiele lat zaangażowania i budowania nowoczesnego rynku pracy – mówił Starosta Marcin Paliński.
Rada Rynku Pracy, oprócz inspirowania przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia, realizuje głównie zadania opiniodawczo-doradcze dotyczące: planów i sprawozdań a także racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy, projektu Krajowego Planu Działań, projektów ustaw w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, przedłożonych przez ministra właściwego do spraw pracy priorytetów, wzoru podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz planu ich wydatkowania. Ponadto decyduje o przeznaczeniu środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z ustalonymi przez Radę priorytetami wydatkowania tych środków, co pozwala partnerom społecznym, w większym stopniu niż dotychczas, decydować o przeznaczeniu środków na szkolenia dla szczególnie potrzebujących grup pracowników, firm, branż lub regionów.
Członkami powiatowej rady rynku pracy są osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
162191156 739994620221272 6572208830276640902 o