Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego,

Informuję, że zwołuję XLIV Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 1200 w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy przy ul. Krzywej 8.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o ogólnej sytuacji ZOZ.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2017.
 7. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2017 rok.
 8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2017.
 9. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2017 z tytułu wykonania budżetu.
 10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Nidzicy za rok 2017.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2017,
 2. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2017,
 3. zmian w budżecie powiatu na rok 2018,
 4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2037,
 5. dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Nidzickiego instrumentem płatniczym,
 6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2017 rok,
 7. zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
 8. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego,
 9. wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
 10. wynagrodzenia Starosty Nidzickiego.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.

                                                                                                                             Przewodnicząca Rady

                                                                                                                             /-/ Elżbieta Góralska