Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, a także na podstawie analizy wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 29 czerwca 2020 r. z wodociągu sieciowego w Łysakowie Sprawozdanie LBŚiŻ-OBW/386z/2020 – Łysakowo wod. sieciowy - hydrofornia ogólna liczba mikroorganizmów > 300 jtk/1ml

STWIERDZA
warunkową przydatność wody do spożycia
w wodociągu sieciowym w Łysakowo
ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane wysokim wzrostem ogólnej
liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h.


Woda z wodociągu może być używana do spożycia oraz do celów sanitarnohigienicznych po przegotowaniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań jakości wody.